Ke hoach chien luoc Tuyển sinh Đại học Huế ĐHH tuyển sinh Bộ GD&ĐT FB fanpage UB Olympic Việt Nam Viện Khoa học TDTT Net cố đô Tạp chí khoa học Đại học Huế
Tổ Khảo thí - ĐBCLGD/Chức năng, nhiệm vụ

TỔ KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC


Tổ trưởng: GV. ThS. Lê Quang Dũng

Điện thoại: 0234.3833185


1. Chức năng:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Ban KT-ĐBCLGD của Đại học Huế phân công;

- Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Giáo dục Thể Chất - Đại học Huế có chức năng tham mưu giúp Trưởng Khoa Giáo dục Thể Chất trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động Khảo thí - Đảm bảo Chất lượng giáo dục trong toàn Khoa;

- Chủ trì và làm đầu mối xây dựng, ban hành các văn bản, quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong Khoa GDTC theo quy định của Đại Học Huế và Bộ Giáo Dục – Đào tạo, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo;

       Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Giáo dục thể chất - Đại Học Huế có chức năng tham mưu giúp Khoa trưởng trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động Khảo thí - Đảm bảo chất lượng trong toàn Khoa.


2. Nhiệm vụ:

- Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục: Chỉ đạo các Tổ, Bộ môn, các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GDĐT và của Đại học Huế, các qui định của Khoa về công tác thi đối với các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy, Đại học;

- Phối hợp với tổ ĐT-CTSV ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về đánh giá kết quả học phần các môn học;

- Tổ chức phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Khoa;

- Tổ chức phối hợp với các Tổ, Bộ môn tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần theo đúng quy chế của Bộ, Đại học Huế và quy định của Khoa. Từng học kỳ báo cáo tình hình thi cho Lãnh đạo Khoa;

- Phối hợp với thanh tra đào tạo kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi, chấm thi trong các kỳ thi do Khoa tổ chức;

- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi của các kỳ thi, tiếp nhận và xử lý các hình thức phúc khảo bài thi và các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí;

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên tổ chức;

- Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Khoa (mỗi học kỳ một lần) và báo cáo kết quả cho Lãnh đạo Khoa;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Khoa triển khai thực hiệm đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo Dục và Đào tạo của đại học Huế. Hình thành văn hoá chất lượng giáo dục trong giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên của Khoa;

- Thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác Đảm bảo chất lượng của Khoa theo lộ trình của Đại học Huế;

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích luỹ các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá;

- Tham gia các đợt tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng;

- Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng định kỳ;

- Tiến hành các đợt khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng đào tạo, điều tra tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Khoa.


 

Danh sách cán bộ:

   
Họ và tên Lê Quang Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Học hàm
Học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0914 125 636
Email lequangdunghue@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Lê Công Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0905 801 515
Email leconghong.dhh@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Võ Thị Hằng Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0944 733 232
Email hangthu08mt@gmail.com
Định danh công việc: 

   
Họ và tên Đoàn Thị Như Ý
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên
Học hàm
Học vị Cử nhân
Điện thoại 0934 567 054
Email doanthinhuy1983@gmail.com
Định danh công việc: 

Sự kiện nổi bật
Sự kiện mới nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại học Huế
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế, Điện thoại: 054.3816.058, Fax: 054.3816.058